Wat is het?

De start van een werkstukWat voor nut heeft het?

De lezer een plezierige introductie geven in je stuk.

Het aantrekkelijk maken door te lezen.Hoe ziet een voorbeeld eruit?


INLEIDING

 

Dit document vormt het plan van aanpak voor het project <<naam project>>.

 

 

Leeswijzer

 

Het eerste hoofdstuk ‘Projectdefinitie’ geeft de essenties en definitie van het project weer. Vanuit een beschrijving van de aanleiding en na te streven doelstellingen volgt een overzicht van de op te leveren projectresultaten en van het kader waarbinnen deze moeten worden opgeleverd. 

Hiermee vormt dit hoofdstuk de basis voor de volgende hoofdstukken.

 

In hoofdstuk twee ‘Projectaanpak’ treft u een beschrijving van de aanpak van dit project aan. 

Daarna volgt een voorstel voor de fasering. Daarin staan de hoofdactiviteiten toegelicht, inclusief een overzicht van de op te leveren hoofdproducten. 

Tot slot presenteren wij u een aantal planningen waarin de oplevering van de hoofdproducten; de beslismomenten; de benodigde capaciteit; en de financiële consequenties in de tijd zijn uitgezet.

 

Hoofdstuk drie ‘Projectbeheersing’ ten slotte, gaat in op de opzet en invulling van de beheersing van het project. 

 

Dit plan van aanpak gaat vergezeld van een aantal Bijlagen. 

Daarin wordt een groot aantal punten uit de hoofdstukken één tot en met drie in detail uitgewerkt. 

Hiermee maken wij het mogelijk dat het plan van aanpak zo weinig mogelijk hoeft te worden aangepast en houden wij het leesbaar.

 

 

Referentiedocumenten

 

Dit plan van aanpak is gebaseerd op de volgende documenten: 

 

  • << tekst >>;
  • << tekst >>.