Inleiding

Dit is een populaire stroming in deze tijd.

Zal er lente 2020 nog verdere aanvullingen op geven.

Rudolph

 

Eind check, wat weet je aan het eind van dit artikel?
- Wat zijn de grote aannames en verschillende types van construc

- Wat is het kern proces van Piaget theorie                

- Wat zijn de key principes van Vygotsky’s sociocultural theorie en de gevolgen voor doceren in de zone van aanpalende ontwikkeling. (ZPD)

- Uitleggen de functie van taal foor het leren en zelf-regulatie.

- Hoe structureer je een klas met TARGET variabelen en hoe is effect op motivatie.

- Lijst van key features van construc leer omgevingen.

- De belangrijkste component van de APA leer-centrale principes.

- Beschrijving hoe ontdekkend-leren, onderzoekende doceren, peer-geholopen learen, discussie en debat een structuur kan krijgen die construc principes reflecteren.

- Uitleg hoe docenten meer reflectief kunnen worden en zo studenten hun einddoelen halen.

 


Constructivism: Aannames en perspectieven

Overzicht

Wat is constructivism?


Aanames

- Het constructivisme (Construct) is een psychologische en filosofisch perspectief die zegt dat individuen een eigen constructie maken van ze leren en begrijpen.

- Een key-assumption is dat mensen actieve lerende zijn en dat ze een kennis voor zichzelf ontwikkelen.

- Het zet een nadruk op hoe studenten informatie verwerken en dat is de centrale reden van leren.

- Het contruct is recente stroming en bouwt op andere theorieen over kennis vergaren.

- Het heeft verschillende zichtspunten. 

Note RR: dit aanhouden, maakt dat je op een speciale manier les gaat geven. Hier zit dan ook de fases van ontwikkeling van een kind in. En met pleegkinderen werken, vaak met veel achterstand is dat apart. Een kind van 8 kan nog gedragingen hebben van die van 4, omdat ze in die fase deels zijn gestopt met ontwikkelen.


Gezichtspunten

Zichtpunt 1: Exogenous contructivism: het verkrijgen van kennis representeerd het opnieuw construeren van kennis die bestaat in de externe wereld.

Zichtpunt 2: Endogenous constructivism: Mentale structuren worden gecreeerd vanuit eerdere structuren, niet direct vanuit externe structuren. Dus kennis is niet een spiegel van de externe wereld. Kennis ontstaat door de cognitieve activiteit van abstraheren en volgt een algemeen voorspelbare volgorde.

Zichtpunt 3: Dailectical constructivism: Ligt tussen de twee in. Kennis ontstaat tijdens de interactie tussen mensen en hun omgeving.

 

Zichtpunt 3 past bij vele recente theorieen. Het past bij Bandura’s social cognitieve theorie en met vele motivatie theorieen. En ook de ontwikkelings theorie van Bruner and Vygotsky.

 

Situated cognitie

> Een sub stroming, die vol past in constructivism.

- De kern aanname van construc is dat cognitieve processen (inclusief denken en leren) zijn gesitueerd in fysieke en sociale contexten. Situationele cognitie betrekt de relatie tussen mensen en de situatie, ze vinden niet alleen plaats in je eigen brein.

 

Bijdrage

- Het contract maakt algemene voorspellingen die te onderzoeken zijn.

- Constructionalisten verwerpen het idee dat er wetenschappelijk bewijzen kunnen zijn. De wereld kan op vele manieren geconstrueerd worden, dus de waarheid heeft geen grip op de werkelijkheid. Waarheid is een werkhypothese.

- De stroming zit in zijn kinderschoenen. De kracht wordt ondermijnt omdat er niet een vaste omschrijving is van wat construc allemaal is.

 

Aannames

- Er is interactie tussen mensen en situaties

- Er is invloed van de omgeving. (anders dan andere theorieen)

- Docenten moeten niet in de klassieke manier lesstof aanbrengen. Maar moeten situaties creeeren waarin studenten in contact komen met de stof via het manipuleren van materiaal en sociale interactie. Studenten worden geleerd aan zelf-regulatie te doen en een actieve rol te nemen in hun leren door doelen te zetten, monitoren en het evalueren van het proces en boven de standaard doelen uit te stijgen door hun interesses te volgen.

 

>> Toepasingen bij doceren

- Contruct heeft grote gevolgen voor hoe onderwijs ingericht wordt.

- Focus op studenten betrekken bij het onderwijs.

- Reflecting doceren 

- Het bekijken hoe andere studenten het doen is belangrijk, een student maakt daarin zijn eigen model. Daarnaast leren ze door anderen te leren. En helpt het bij self-efficacy. 

- Studenten moeten eerst de basis aanleren.

- Het benadruk een integraal curriculum waar studenten een onderwerp van meerdere kanten bekijken.

 

Kritiek

- Er is geen eenduidige uitleg wat contruct is. het is strikt genomen niet een theorie maar eerder een filosofische uitelg hoe de natuur van leren is. 

 

Omgeving

- hedentendage geven steeds meer onderzoekers aandacht aan hoe kennis geconstrueerd wordt en minder hoe kennis vergaard wordt.


 

Theorie - Piaget’s theorie

Kern

- Vier factoren: 1) biologische volwassenheid, 2) ervaring met de fysieke omgeving, 3) ervaring met de sociale omgeving, 4) balans (equilibration). 

- Balans is de centrale factor hier en is de balans tussen cognitieve structuren en de omgeving.

- Balans kan ontstaan door twee zaken: 1) Assimilatie, 2) Accommodatie. Deze zijn aanvullende processen. Assimilatie dan neem je de externe werkelijkheid en die maak je passend in jouw werkelijkheid. Accommodatie is het veranderen van interne structuren om die te laten passen bij de externe werkelijkheid. 

- Er zijn fases in de ontwikkeling: Sensorimotor (0-2), Preoperational (2-7), Concrete operational (7-11), Formal operation (11 tot volwassen) 

 

Relevantie

- Piagets theorie is niet meer de leidende theorie, maar blijft belangrijk en heeft verschillende bruikbare gevolgen voor instructie en leren.

 

>> Toepassingen

- Docenten moeten de ontwikkeling van cognitieve ontwikkeling kennen.

- Moeten studenten actief houden.

- On-balans creeern: leren onstaat pas bij onbalans.

- Sociale interactie aanbieden

 

 

Vygotsky’s Socioculturele theorie

Kern

- Vy is ook een construc, echter plaatst meer nadruk op de sociale omgeving als de facilitator van ontwikkeling en leren.

- Nadruk op de de invloed die sociaal waardevolle activiteiten hebben op het menselijk bewustzijn.

- Drie beinvloeddende factoren:

1. Mensenlijke ontwikkeling komt van de interactie of interpersoonlijke interactie, culturele-historische en individuele factoren als kern van die ontwikkeling.

2. Leren en ontwikkelen kan niet los worden gezien van hun context.

3. Er zijn ook persoonlijke of geërfde factoren die de ontwikkeling beïnvloedden.

 

Nog eens in andere woorden de kern:

- Sociale interactie is essentieel: kennis wordt geconstrueerd tussen twee of meer mensen.

Achtergrond

- Zelf-regulatie wordt ontwikkeld door de internalisatie (het ontwikkelen van een interne representatie) van acties en mentale activiteiten die ontstaan in sociale interactie.

- Menselijke ontwikkeling ontstaat door de culturele transmissie van tools (taal, symbolen)

- Taal is de meest essentiele en kritisch gereedschap. Taal ontwikkeld zich van sociale taal, naar persoonlijke taal die dan veranderd in interne taal (inner speech)

Bron: Meece, 2002.

 

Achtergrond

- Ontstaan in Rusland.

- Vy vond dat mensen, anders dan dieren, hun omgeving kunnen veranderen voor hun eigen gewin.

- Vy was marxist. Geïsoleerd van westerse theorieën. 

- Vy probeerde mensenlijk denken op andere manieren uit te leggen

 

Bijdrage

Nog invullen.


Kritiek

- De claims zijn te sterk: kinderen leren al hoe de wereld handelt noch voor ze iets snappen van de cultuur. Kinderen lijken ook biologisch al opgebouwd zijn zijn om bepaalde concepten te begrijpen.

- Dat alle kennis zou komen uit sociale interactie lijkt overtrokken.

 

 

 

Theorie - Zone van naaste ontwikkeling

In het Engels: Zone of Proximal Development (ZPD)


Note RR: zie hier ook het leuke filmpje van Briggs uit het boek 'Teaching for Quality Learning at University'. Heb daar ook een uittreksel van gemaakt, vraag me er naar als je het wil hebben.Kern 

- de afstand tussen het actuele ontwikkel niveau zoals die zou zijn bij onafhankelijke probleem oplossing en het niveau van potentiele ontwikkeling via probleem oplossing met volwassen richtinggeving of in samenwerking met meer capabele peers.

- ZPD is de hoeveelheid leren dat mogelijk is met juiste instructie.

- Cognitieve verandering ontstaat als docent en student culturele tools delen en die produceerd cognitieve verandering als het geinternaliseerd wordt door de student.

- Vy vond dat het gebruik van sociale doelen de invloed op anderen verder versterken. (RR: als je ergens warm voor loopt dat sociaal is, krijg je makkelijker mensen mee. Zie actualiteit nu met het corona virus, lente 2020)

- Opgebouwde ontdekkingen zijn het resultaat van basis kennis en niet hun doel. (Karpov & Haywoord, 1998) Docenten zouden studenten de gereedschappen van leren moeten geven en dan mogelijkheden tot leren.

 

>> Toepassing voor instructie

- Docent brengt kennis van tekenen in en de wetenschap hoe het proces is om iets te maken. Student brengt zijn kennis in en bijvoorbeeld hoe het huis eruit ziet. Ze besluiten tekening te maken van familie in de tuin. Student werkt eraan, docent geeft tips en veranderd daarmee het systeem van de student.

 

Bijdrage

- Vy theorie heeft beinvloed:

Theorie over Zelf-regulatie.

Toepassing van Instructional scaffolding.

 

Kritiek

- De toepassing in het westen heeft ZPD te makkelijk gemaakt en gaat voorbij aan de complexiteit van zoals Vy het heeft bedoeld.

- Toepassingen van Vy theorie worden los gebruikt, zonder de gehele theorie.

- Er is geen debat over de adequaatheid van de theorie.

- Vaak gaat de discussie over Piaget versus Vygotsky en die helpen niet echt om praktische invulling te geven aan docenten.

 

 

Persoonlijke taal en Sociaal gefaciliteerd leren

Inleiding

Een centraal principe van construc is dat leren gepaard gaat met het transformeren en internaliseren van de sociale omgeving. Taal speelt een kern rol.

 

Kern – Persoonlijke taal

Verbaliseren (onder woorden brengen) en Bereiken

Het onder woorden brengen van regels, procedures en strategieen kan studenten leren verbeteren. 

 

Sociaal gefaciliteerd leren

Vele vormen van construc and Vygotsky’s theorie helemaal, benadrukken het idee dat leren een sociaal geholpen proces is. Dit is niet uitsluitend bij construc zo, vele andere theorieën benadrukken ook het sociale aspect als een belangrijke factor bij leren.

 

 

Zelf-regulatie

Note RR: hier heb ik veel over gelezen en actief toegepast. Ga dat verwerken op een andere plek en in een cursus vorm zetten voor mijn trainingen/cursussen.

 

Inleiding

Zelf-regulatie is volgens Vy het coordineren van mentale processsen zoals planning, samenvoegen en het maken van concepten. Maar dat coordineren vindt niet plaats los van de sociale omgeving en cultuur.

 

Zelf-regulatie betrekt de graduele internalisatie van taal en concepten. Kinderen beantwoorden primair de richtingen die anderen geven. Door het gebruik van eigen taal (private speech) en anderen cognitieve tools, internaliseren kinderen de richting van hun zelf-regulatie van hun gedrag in verschillende situaties. Het denk proces wordt zelf-sturend. Het internaliseren (RR: ik zeg dan, ‘mijn hoofd er omheen krijgen’) is kritisch voor het ontwikkelen van zelf-regulatie. (Schunk, 1999)

 

Motivatie

Verschillende factoren die op de motivatie een invloed hebben beschrijf ik hieronder.

 


Factor – Contextueel

Organisatie en structuur

Note RR: nog eens aanvullen. 

 

Doel

Taak

Hoe is zijn je leer activiteiten en assignments ontworpen

Authority

Verwacht dat studenten eigenaarschap en leiderschap nemen over hun leer activiteiten en dat onafhankelijk en zonder controle gaan doen.

Recognition

Jouw formele en informele manier van complimenten geven, incentives en rewards.

Grouping

Werkt men in individueel, in kleine groep, in grote groep.

Evaluation

De methode van het monitoren en asessen van het leren.

Time

Een juiste hoeveelheid van workload, snelheid van jouw instructie en tijd die studenten krijgen om hun werk af te maken.

 

 

 

 

 >>> hier moet nog meer komen.